история Беларуси

Скачать: 
Примечания: 

СТАРАЖЫТНАЕ ГРАМАДСТВА НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ. ФАРМІРАВАННЕ ЭТНІЧНЫХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ 7
§ 1. Засяленне беларускіх зямель. Характарыстыка даіндаеўрапейскага перыяду этнічнай гісторыі Беларусі 7
§ 2. Індаеўрапейскі перыяд этнічнай гісторыі Беларусі, яго балцкі і славянскі этапы 8
§ 3. Узнікненне Беларусі: розныя падыходы і канцэпцыі. Паходжанне назваў “Белая Русь”, “Чорная Русь” 12
БЕЛАРУСКІЯ ЗЕМЛІ Ў ІХ - ПЕРШАЙ ПАЛОВЕ ХІІ ст. 18
§ 1. Старажытнаруская дзяржава (Кіеўская Русь) – агульная раннефеадальная дзяржава-манархія ўсходніх славян 18
§ 2. Полацкае і Тураўскае княствы – першыя раннефеадальныя дзяржавы-манархіі на тэрыторыі Беларусі 22
§ 3. Беларускія землі ў перыяд феадальнай раздробленасці 26
§ 4. Барацьба супраць крыжакоў і татара-манголаў 29
§ 5. Культура. Увядзенне хрысціянства на беларускіх землях 32
УТВАРЭННЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 37
ПАЛІТЫЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У ХІV–ХVІ стст. 39
§ 1. Беларускія землі ў грамадска-палітычным жыцці ВКЛ 39
§ 2. Знешняя палітыка вялікакняскай улады ВКЛ 42
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ У СКЛАДЗЕ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 45
§ 1. Асаблівасці дзяржаўнага і саслоўнага ладу Вялікага княства Літоўскага 45
§ 2. Эканамічнае развіццё беларускіх зямель. Станаўленне фальварачна-паншчыннай гаспадаркі і масавае запрыгоньванне сялян. Беларускі феадальны горад 47
ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАСЦІ. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XIII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVI ст. 50
§ 1. Фарміраванне беларускай народнасці 50
§ 2. Культура Беларусі другой паловы XIII – першай паловы XVI ст. 51
Пачатак Адраджэння на Беларусі. Узнікненне кнігадрукавання. Ф. Скарына і М. Гусоўскі 53
Архітэктура і выяўленчае мастацтва 54
ЛЮБЛІНСКАЯ УНІЯ. УТВАРЭННЕ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 55
§ 1. Гістарычныя ўмовы Люблінскай уніі 55
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА ПАСЛЯ ЛЮБЛІНА (ДРУГАЯ ПАЛОВА XVI – ПЕРШАЯ ПАЛОВА XVII ст.) 56
§ 1. Грамадска-палітычны лад Рэчы Паспалітай. Дзяржаўна-прававое становішча княства ў складзе Рэчы Паспалітай 56
§ 2. Барацьба беларускага народа супраць польска-каталіцкай экспансіі 57
ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА. ВОЙНЫ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVI–XVIII ст. 60
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ (ДРУГАЯ ПАЛОВА XVI – КАНЕЦ XVIII ст.) 63
ПАГЛЫБЛЕННЕ ПАЛІТЫЧНАГА КРЫЗІСУ. ПАДЗЕЛЫ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 66
КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ (ДРУГАЯ ПАЛОВА XVI – КАНЕЦ XVIII ст.) 69
Асвета і кнігадрукаванне. 69
Бібліятэчная і архіўная справа. 69
Літаратура. 70
Тэатр і музыка. 70
Выяўленчае мастацтва. 71
Архітэктура. 72
УВАХОДЖАННЕ БЕЛАРУСІ Ў СКЛАД РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ. ПАЛІТЫЧНАЕ І САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКІХ ЗЯМЕЛЬ 73
§ 1. Унутраная палітыка расійскага ўрада на Беларусі 73
§ 2. Крызіс прыгоннага ладу. Эканамічныя рэформы 30–50-х гадоў XIX ст. 80
КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ КАНЦА XVIII – ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XIX ст. 86
§ 1. Асаблівасці культурнага развіцця Беларусі. Адукацыя і навука. Беларусазнаўства – частка славістыкі 86
§ 2. Літаратура. Музычна-тэатральная культура. Выяўленчае мастацтва. Архітэктура 88
БУРЖУАЗНЫЯ РЭФОРМЫ. ПЕРАХОД ДА КАПІТАЛІСТЫЧНАЙ ГАСПАДАРКІ 93
§ 1. Адмена прыгоннага права 93
§ 2. Буржуазныя рэформы 60–70-х гадоў і контррэформы 80–90-х гадоў 94
§ 3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у 60-я гады XIX ст. – першыя гады XX ст. 96
§ 4. Беларусь напярэдадні першай сусветнай вайны. Сталыпінскія рэформы 98
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ БЕЛАРУСІ 101
§ 1. Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Літве і на Беларусі 101
§ 2. Сялянскі і рабочы рух. Народніцкія і сацыял-дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі 104
§ 3. Фарміраванне палітычных партый. Нацыянальнае адраджэнне. Першыя палітычныя арганізацыі 107
§ 4. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. Палітычнае становішча ў паслярэвалюцыйныя гады. “Нашаніўскі перыяд” беларускага нацыянальнага руху 108
БЕЛАРУСЬ У ГАДЫ ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ. ЛЮТАЎСКАЯ БУРЖУАЗНА-ДЭМАКРАТЫЧНАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ НА БЕЛАРУСІ 113
§ 1. Пачатак і прычыны першай сусветнай вайны. Адносіны да вайны розных класаў і партый 113
§ 2. Беларусь у гады першай сусветнай вайны 114
§ 3. Беларускі нацыянальны рух 116
§ 4. Лютаўская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя. Перамога рэвалюцыі на Беларусі 118
ФАРМІРАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫІ. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XIX – ПАЧАТКУ XX ст. 120
§ 1. Фарміраванне беларускай нацыі 120
§ 2. Развіццё адукацыі, навукі, друку 123
§ 3. Мастацтва і архітэктура 125
Літаратура. 126
Тэатр. 126
Выяўленчае мастацтва. 127
Архітэктура. 127
БЕЛАРУСЬ ПАСЛЯ ЛЮТАЎСКАЙ РЭВАЛЮЦЫІ. УСТАНАЎЛЕННЕ САВЕЦКАЙ УЛАДЫ НА БЕЛАРУСІ 129
§ 1. Ад лютага да кастрычніка 1917 г. Альтэрнатывы грамадска-палітычнага развіцця. Уздым беларускага нацыянальнага руху 129
§ 2. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі. Першыя рэвалюцыйныя пераўтварэнні 131
§ 3. Размежаванне палітычных сіл на Беларусі пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі. І Усебеларускі з’езд (снежань 1917 г.). Мяцеж польскага корпуса пад камандаваннем генерала Ю. Доўбар-Мусніцкага 134
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ І ПАЛІТЫЧНАЕ СТАНОВІШЧА БЕЛАРУСІ Ў ПЕРЫЯД ГЕРМАНСКАЙ АКУПАЦЫІ. НАЦЫЯНАЛЬНА-ДЗЯРЖАЎНАЕ БУДАЎНІЦТВА 138
§ 1. Беларусь пасля падпісання Брэсцкага мірнага дагавора. Сацыяльна-эканамічныя пераўтварэнні і культурнае будаўніцтва на свабоднай ад нямецкіх акупантаў тэрыторыі Беларусі 138
§ 2. Барацьба беларускага народа супраць нямецкіх акупантаў. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі (БНР) 139
§3.Утварэнне Беларускай ССР. Аб’яднанне Беларускай ССР з Літоўскай ССР 143
БЕЛАРУСЬ У ПЕРЫЯД ПОЛЬСКАЙ ІНТЭРВЕНЦЫІ (1919–1920) 146
§ 1. Захоп тэрыторыі Беларусі войскамі Польшчы. Савецка-польская вайна 146
§ 2. Барацьба беларускага народа супраць польскіх інтэрвентаў. Беларускі нацы янальны рух 147
§ 3. Аднаўленне Беларускай ССР 149
§ 4. Гаспадарчае і культурнае будаўніцтва ў 1919–1920 гг. 150
АДНАЎЛЕННЕ НАРОДНАЙ ГАСПАДАРКІ. ПРАВЯДЗЕННЕ ПАЛІТЫКІ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ІНДУСТРЫЯЛІЗАЦЫІ. КАЛЕКТЫВІЗАЦЫЯ СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКІ НА БЕЛАРУСІ 153
§ 1. Пачатак мірнага будаўніцтва. Новая эканамічная палітыка, яе сутнасць і вынікі 153
§ 2. Курс на сацыялістычную індустрыялізацыю. Асаблівасці яе правядзення ў рэспубліцы 158
§ 3. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі 162
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ 168
§ 1. Асноўныя рысы беларускага савецкага грамадства 168
§ 2. Нацыянальная палітыка. Беларусізацыя 170
§ 3. Беларускае замежжа 174
§ 4. Палітычныя рэрпрэсіі: прычыны, памеры, вынікі 175
КУЛЬТУРНАЕ БУДАЎНІЦТВА 178
§ 1. Ліквідацыя непісьменнасці і малапісьменнасці дарослага насельніцтва. Развіццё асветы і навукі 178
§ 2. Беларуская літаратура, тэатральнае і музычнае мастацтва: асноўныя напрамкі развіцця 181
§ 3. Жывапіс, скульптура і архітэктура 183
ЗАХОДНЯЯ БЕЛАРУСЬ ПАД УЛАДАЙ ПОЛЬШЧЫ 187
§ 1. Сацыяльна-эканамічнае становішча заходнебеларускіх зямель 187
§ 2. Нацыянальна-вызваленчая барацьба насельніцтва Заходняй Беларусі. Роля і значэнне дзейнасці палітычных партый і арганізацый камуністычнага і нацыянальна-дэмакратычнага напрамку 189
§ 3. Праблема адзінага рабочага і антыфашысцкага народнага фронту ў Заходняй Беларусі. Міжпартыйныя адносіны 191
Уводзіны 194
ПЕРАДВАЕННЫ КРЫЗІС І ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ. УЗ’ЯДНАННЕ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ З БССР. ДАЛУЧЭННЕ ВІЛЕНШЧЫНЫ ДА ЛІТВЫ 195
НАПАДЗЕННЕ ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІІ НА СССР. АДПОР ВОРАГУ Ў ПАЧАТКОВЫ ПЕРЫЯД ВАЙНЫ 200
АКУПАЦЫЙНЫ РЭЖЫМ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ. ДЗЕЙНАСЦЬ БЕЛАРУСКІХ КАЛАБАРАЦЫЯНІСТАЎ 204
БАРАЦЬБА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА СУПРАЦЬ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ 208
ДЗЕЙНАСЦЬ ВАЕННЫХ ФАРМІРАВАННЯЎ АРМІІ КРАЁВАЙ І АРГАНІЗАЦЫІ ЎКРАІНСКІХ НАЦЫЯНАЛІСТАЎ. РУСКАЯ ВЫЗВАЛЕНЧАЯ АРМІЯ 212
ВЫЗВАЛЕННЕ БЕЛАРУСІ. ЗАКАНЧЭННЕ ВАЙНЫ 215
УКЛАД БЕЛАРУСКАГА НАРОДА Ў ВЯЛІКУЮ ПЕРАМОГУ 219
САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСІ 222
§1.Аднаўленне народнай гаспадаркі рэспублікі пасля Вялікай Айчыннай вайны 222
§ 2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у 50-я – першай палове 80-х гг. 225
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ І ДУХОЎНАЕ ЖЫЦЦЁ. КУЛЬТУРА БЕЛАРУСІ 232
§ 1. Асноўныя рысы грамадска-палітычнага развіцця Беларусі 232
§ 2. Адукацыя і навука 234
§ 3. Літаратура і мастацтва 237
БЕЛАРУСЬ НА МІЖНАРОДНАЙ АРЭНЕ 241
§ 1. Удзел БССР у барацьбе міжнароднага супольніцтва за вырашэнне 241
§ 2. Развіццё гандлёва-эканамічных адносін БССР з замежнымі краінамі 243
§ 3. Культурныя, навуковыя, спартыўныя і турысцкія сувязі БССР 246
ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЕ ЖЫЦЦЁ. ФАРМІРАВАННЕ ШМАТПАРТЫЙНАЙ СІСТЭМЫ 248
§ 1. Палітыка перабудовы, яе неабходнасць і сутнасць. Узнікненне і дзейнасць палітычнай апазіцыі 248
§ 2. Крызіс аднапартыйнай савецкай сістэмы: прычыны, сутнасць, вынікі. Развал СССР. Абвяшчэнне суверэннай Рэспублікі Беларусь 250
§ 3. Утварэнне і дзейнасць палітычных партый, грамадскіх арганізацый, аб’яднанняў і рухаў. Фарміраванне шматпартыйнай сістэмы 258
ПРАБЛЕМЫ САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАГА РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСІ ВА ЎМОВАХ ПРАВЯДЗЕННЯ РЫНАЧНЫХ РЭФОРМ 260
§ 1. Асноўныя этапы правядзення рыначных рэформ 260
§ 2. Фарміраванне рыначнай эканомікі: напрамкі і праблемы 263
РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ 270
§ 1. Развіццё адукацыі і навукі 270
§ 2. Літаратура, тэатр, музыка, выяўленчае мастацтва 271
§ 3. Захаванне помнікаў айчыннай гісторыі і культуры 272
ЗАКЛЮЧЭННЕ 273
Гісторыя Беларусі – невычарпальная крыніца гістарычнага вопыту і духоўнасці 273
Грамадска-палітычнае становішча і перспектывы развіцця Рэспублікі Беларусь 274
Чаму вучыць гісторыя Беларусі? Аб чым сведчыць гістарычны вопыт? 275